Circle Tap

Thể loại: Game Casual

Hãy cẩn thận đừng làm vòng tròn chạm vào đường dây!

Link:

mobile game

Hãy cẩn thận đừng làm vòng tròn chạm vào đường dây!

  • Cập nhật: 27 tháng 5 2015
  • Phiên bản: 1.0
  • Kích thước: 28.3 MB
  • Ngôn ngữ: tiếng Anh
  • Yêu cầu thiết bị: iOS 4.3 hoặc cao hơn. Thích hợp với iPhone, iPad và iTouch.

mobile game mobile game

mobile game mobile game

Hãy cẩn thận đừng làm vòng tròn chạm vào đường dây!

  • Released: May 27, 2015
  • Version: 1.0
  • Size: 28.3 MB
  • Language: English
  • Compatibility: Requires iOS 4.3 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Link:

Google+